Jak założyć firmę w Polsce

Biznes w Polsce

Zapewne wiesz, że jako Obcokrajowiec, możesz pracować w Polsce w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Ale czy wiesz, że możesz prowadzić działalność gospodarczą ?

Co się dzieje w sytuacji, gdy przyjeżdżasz do Polski z zamiarem prowadzenia własnej firmy ?

Oczywiście cudzoziemcy mogą założyć swoją firmę na terenie RP. Aktem prawnym regulującym podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli z zagranicy jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówiąca o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z założeniami tejże ustawy cudzoziemcy podzieleni są na dwie grupy:

Do pierwszej grupy zaliczamy:

 • obywateli Unii Europejskiej,
 • członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
 • członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • obywateli innych państw niż wyżej wymienionych, po spełnieniu określonych wymagań.

Do drugiej grupy, czyli tej, która podlega wyjątkom, należą obcokrajowcy, którzy mają:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych
 • lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim i mieszkającym w Polsce,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystają w Polce z ochrony czasowej,
 • posiadają ważną Kartę Polaka.

WYJĄTEK stanowi możliwość bycia przedsiębiorcą na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu kontynuacji już wcześniej prowadzonej w Polsce działalności na podstawie wpisu do CEIDG. Zatem skoro cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone wskutek innych okoliczności niż kontynuacja działalności gospodarczej w Polsce lub ma zezwolenie na pobyt czasowy, ale nie ma żadnych powiązań rodzinnych w naszym kraju, to nie
może wykonywać tu działalności gospodarczej. Z przepisów wynika, że obcokrajowiec musi spełniać co najmniej jedną z w/w przesłanek ustawowych, żeby mógł świadczyć usługi w Polsce jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

PRZEBYWASZ W POLSCE >3 MIESIĘCY

W takim przypadku masz możliwość ubiegania się o #PobytCzasowy, a co z tym związane #KartęPobytuCzasowego. Daje ona możliwość wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który planuje pobyt w Polsce dłuższy niż 3 m-ce możesz ubiegać się o zezwolenie na #PobytCzasowy

Trzy lata to maksymalny czas Twojego czasowego pobytu na jednym dokumencie. Na trzy miesiące przed końcem terminu ważności #KartyPobytu należy złożyć wniosek o jej przedłużenie.

#KartęPobytu ubiegać się możesz jeżeli chcesz podjąć pracę, studia, prowadzić działalność gospodarczą, badania naukowe, itd.

Gdzie i jak obcokrajowiec może zarejestrować działalność gospodarczą?

Prowadzenie firmy to dość szerokie pojęcie. Jest wiele form, w których można wykonywać działalność gospodarczą. Co do zasady, firmę można prowadzić albo poprzez jednoosobową działalność gospodarczą albo w formie spółki. Jednak zacznijmy od początku.

Żeby założyć działalność gospodarczą, należy wypełnić wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Wpisu można dokonać poprzez elektroniczny formularz, bądź bezpośrednio poprzez wydrukowany formularz, dostępny w Urzędzie Miasta/Gminy.

Jak wygląda proces rejestracji działalności?

Proces jest taki sam dla obcokrajowców, jak i dla obywateli Polski, warunkiem jest podanie numeru karty pobytu czasowego bądź stałego. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z listą kodów działalności gospodarczej oraz wybrać te, które będą związane z prowadzoną działalnością.

Przed wypełnieniem wniosku do CEIDG przyszły przedsiębiorca musi podjąć decyzję, jaki sposób prowadzenia księgowości wybrać: samodzielne prowadzenie księgowości, skorzystać z usług biura rachunkowego lub zatrudnić księgową.

Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga fizycznej obecności cudzoziemca w Polsce.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP)
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Prowadzenie działalności za pomocą oddziału zagranicznego

Jeśli przedsiębiorca już prowadzi działalność gospodarczą w swoim państwie ojczystym, to może rozszerzyć tę działalność na terytorium RP w formie oddziału. Warunkiem jest tu okoliczność, że państwo cudzoziemca, na zasadzie wzajemności, gwarantuje taką samą możliwość obywatelom polskim. Jest to dość łatwy sposób wejścia na polski rynek, jednak wymaga, aby przedmiot działalności oddziału na terytorium RP nie był szerszy niż działalność prowadzona już przez cudzoziemca w państwie ojczystym.

Dodatkowo ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymaga wpisania oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego (w tym dopełnienia formalności rejestrowych) i ustanowienia osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału.

Przedsiębiorca zagraniczny, działający w formie oddziału, ma także obowiązek posługiwania się swoją oryginalną nazwą, jednakże z dodaniem przetłumaczonej formy prowadzenia działalności, dostosowanej do polskiego systemu prawnego (przykładowo, ukraińskie tawaristwo z obmieżenaju widpowidalnistju powinno działać z oznaczeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce”).

Oczywiście niezbędne jest zawsze zbadanie kwestii podatkowych, w szczególności z zakresu unikania podwójnego opodatkowania tych samych dochodów (na terytorium RP i w Państwie ojczystym cudzoziemca). 

UWAGA prawo polskie przewiduje prowadzenie firmy w innej formie.

Ustawa umożliwia cudzoziemcom wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce bez dodatkowych wymogów wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Cudzoziemcy mogą nabywać także akcje i udziały w spółkach kapitałowych oraz przystępować do takich spółek, pod warunkiem, że umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Zatem obywatel Ukrainy może być wspólnikiem spółek polskich poprzez nabycie w nich udziałów lub akcji, może tworzyć spółkę razem z obywatelem polskim i być w niej prezesem, a więc wchodzić w skład organów reprezentujących. W takim przypadku może być z nim podpisana umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna, np. umowa zlecenia, która będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Członek zarządu może również pełnić funkcję bez wynagrodzenia.

Ponadto jeśli cudzoziemiec jest wspólnikiem spółki z o.o., może on być zobowiązany na podstawie umowy spółki do wykonywania świadczeń na rzecz tej spółki realizowanych okresowo, w sposób powtarzający się za, które przysługuje mu wynagrodzenie.

Kilka słów o spółkach

SPÓŁKA Z O.O.- zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec może założyć w Polsce spółkę z o.o. i prowadzić przy jej pomocy działalność gospodarczą. Może też zasiadać w jej zarządzie (choć nie musi).

Założenie spółki z o.o. w Polsce odbywa się w dwóch trybach:

 • tradycyjnym, w którym umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem, a następnie konieczne jest przygotowanie i złożenie do sądu rejestrowego właściwych wniosków wraz z załącznikami,
 • internetowym, w którym umowa zostaje zawarta przy użyciu pewnego wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym, także sam proces rejestracji spółki odbywa się za pośrednictwem tego systemu.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o., czy też zasiadanie w jej zarządzie nie wiąże się automatycznie z nabyciem uprawnień do pobytu na terenie Polski. Musisz pamiętać, że tytułem do pobytu na terenie Polski nadal będzie dla Ciebie wiza albo zezwolenie na pobyt.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., cudzoziemiec musi legitymować się, między innymi:

 • ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • źródłem stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • miejscem zamieszkania.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 • niskie koszty założenia spółki z o.o. – założenie sp. z o.o. wiąże się jedynie z kosztami związanymi ze spisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS i z wniesieniem wkładu (minimum 5.000 zł),
 • numery NIP i REGON od ręki – nadawane są spółce z ograniczoną odpowiedzialnością automatycznie przez sąd w kilka dni po jej rejestracji w KRS,
 • możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet – istnieje bardzo uproszczona procedura założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu teleinformatycznego. Nadaje się ona jednak tylko dla spółek o standardowych postanowieniach umowy spółki,
 • wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym – odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów. Oznacza to w praktyce, że wspólnicy nie muszą spłacać długów spółki z o.o.,
 • niski minimalny kapitał zakładowy – kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5.000 zł. Tworzą go udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Udziały mogą, ale nie muszą być równe, a minimalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.,
 • możliwość założenie jednoosobowej spółki z o.o. – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyjątkiem od reguły, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wyjątek ten ma uzasadnienie w odniesieniu tylko do spółek kapitałowych, które stanowią połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech wspólników.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa jest odpowiednią formą działalności zarówno dla osób z UE jak i spoza Unii. Osoba zagraniczna może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem w polskiej spółce komandytowej.

Zalety spółki komandytowej

 • brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego,
 • jednokrotne opodatkowanie zysków spółki,
 • ograniczenie odpowiedzialności wspólników (komandytariuszy) do wysokości sumy komandytowej, a w przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej w równych wysokości sumy komandytowej całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej,
 • możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób fizycznych,
 • elastyczność konstrukcji – bardzo szerokie możliwości modyfikowania postanowień ustawowych,
 • elastyczność dysponowania zyskiem spółki, w tym możliwość podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego,
 • brak zależności pomiędzy wysokością wniesionego wkładu a wysokością udziału w zysku i kwocie likwidacyjnej,
 • możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat spółki ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć gospodarczych,
 • możliwość dokonania podziału ról w spółce – na wspólników prowadzących sprawy spółki (komplementariuszy) i wspólników nadzorujących (komandytariuszy).

SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA

Ten rodzaj spółki łączy zaangażowanie wspólnika aktywnego (komplementariusza) z dostarczeniem kapitału przez akcjonariuszy. Spółka komandytowo-akcyjna przeznaczona jest np. dla dużych przedsiębiorstw rodzinnych, które zamierzają pozyskać kapitał do prowadzenia dalszej działalności i uniknąć przy tym wrogiego przejęcia.

Tak jak w przypadku spółki komandytowej, spółka komandytowo – akcyjna jest odpowiednią formą działalności zarówno dla osób z UE jak i spoza Unii.

SPÓŁKA AKCYJNA

Jest to forma działalności odpowiednia dla dużych przedsięwzięć, firm planujących wejście na giełdę. Jest to obowiązkowa forma działalności dla niektórych działalności (banków, firm ubezpieczeniowych). Jest kapitałową spółką handlową, posiada osobowość prawną. Założycielem może być jeden lub większa liczba podmiotów spośród: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną. Nie może jej założyć jako jedyny akcjonariusz – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna posiada prawa do emisji akcji na giełdach papierów wartościowych.

Jej wspólnikami są akcjonariusze posiadający określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy.

Do założenia wymagany jest kapitał 100 000 złotych.

Zalety spółki akcyjnej

 • podmiotowość prawna umożliwiająca zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu,    
 • możliwość założenia jednoosobowej spółki akcyjnej,    
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
 • łatwość pozyskiwania i gromadzenia kapitału,   
 • możliwość sprawdzenia wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów dzięki obowiązkowi audytu i publikacji rocznych raportów finansowych.

Na koniec odpowiemy na pytanie:

Co zrobić, jeśli masz trudności lub nie możesz założyć działalności gospodarczej ?

 • Wielu cudzoziemców, nawet wśród tych, którzy już od kilku lat mieszkają w Polsce, ma problem z założeniem działalności. Gdy decydują się na jej uruchomienie, przy złożeniu wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Miasta/Gminy dostają odpowiedź, że nie mogę tego zrobić.. W wielu wypadkach, karta tymczasowego pobytu umożliwia im tylko legalne zatrudnienie lub możliwość kontynuacji studiów. Nie uprawnia natomiast do założenia działalności.

  TUTAJ pojawiamy się MY – Aktywator Biznesu. 

  Po przeanalizowaniu Twoich możliwości przez jednego z naszych konsultantów, zapewnimy Ci 100% skuteczność w realizowaniu powierzonego zadania.

Udostępnij:

Więcej artykułów

ОСВІТА В ПОЛЬЩІ

Освіта в Польщі

Болонська система​ Ми вибираємо для своїх дітей, і разом з ними , навчання в Польщі. Що собою уявляє система освіти в Польщі? Республіка Польща підтримує

Przeczytaj więcej
ОСВІТА В ПОЛЬЩІ

Чому саме навчання в Польщі?

НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ Закінчення школи, екзамени,початок рекрутації в вищі та середні учбові заклади, вибір напрямку навчання, вибір учбового закладу і т.п – мільон питань падає

Przeczytaj więcej
Legalnie w Polsce

Legalnie, czyli jak?

Legalizacja pobytu w Polsce Jeżeli jesteś w Polsce gościnnie, zamierzasz tu zamieszkać i pracować, lub po prostu studiować, to na pewno zdajesz sobie sprawę z

Przeczytaj więcej

Napisz do nas