Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Aktywator Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Rynek 26/14, 37-700 Przemyśl

(Nazwa Zamawiającego)

Przemyśl, dnia 15 października 2018r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Zapytanie ofertowe

w ramach zasady rozpoznania cen rynkowych

 

W związku z realizacją Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zawartej w ramach projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego przez PROWES, finansowanego ze środków EFS w ramach Działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, kierując się zasadą rozpoznania cen rynkowych, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego zamówienia.

Treść niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i  art. 71 Kodeksu cywilnego.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 • Zamawiający:

 

Aktywator Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 26/14, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod: numerem KRS: 0000742424, NIP: 7952549688, REGON: 380874836, tel: 500 851 891 e-mail: aktywatorbiznesu24@gmail.com,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa/ Usługa/ Roboty budowlane

 

Aktywator Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę do siedziby Zamawiającego następujących rzeczy:

 

Nazwa: Minimalne wymagania techniczne:
 • Laptop –  5 szt.
Rozmiar matrycy: 13 -14 cali

Procesor Intel Core i3

Dysk 256 GB SSD

Pamięć RAM 8GB

System operacyjny Windows 10

– lub inne tożsame

 • Oprogramowanie Microsoft Office dla użytkowników domowych i małych firm

oraz program antywirusowy – 5 szt.

Pakiet Office 2016

– lub inny tożsamy

 • Słuchawki bezprzewodowe – 2 szt.
Dobra redukcja hałasu i wiatru

Automatyczne odbieranie połączeń

10+ godzin rozmowy

Mobilna ładowarka

Słuchawka typu Plantronics Voyager Edge

– lub inne tożsame

 • Telefony – 5 szt.
Przekątna ekranu 5,5

System operacyjny Adnroid

Pamięć RAM 4

Pamięć wbudowana 32 GB

– lub inne tożsame

 • Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Urządzenie 4-1, funkcje drukarki, kopiarki, skanu, faksu

Druk atramentowy, kolorowy

Druk min. 22 stron/minutę

– lub inne tożsame

 • Niszczarka – 1 szt.
Niszczarka tnąca na ścinki 4 x 44 mm. Niszczy papier, płyty CD i karty kredytowe. Posiada funkcje auto start/stop i cofania. Urządzenie wyposażono w kosz o pojemności 28 litrów.

– lub inne tożsame

 • UPS i 3 listwy zasilające – 1 szt.
Moc chwilowa 1000W, moc przy ciągłym obciążeniu 700W, napięcie wejściowe 12V

– lub inne tożsame

 • Monitor z funkcją telewizora – 1 szt.
Przekątna ekranu 40 cali, czas reakcji 1ms

– lub inne tożsame

 • Ruter mobilny – 2 szt.
Częstotliwość pracy   2.4 Ghz, standard bezprzewodowy   IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, przepustowość   150 Mbps

– lub inne tożsame

 • Rzutnik/projektor + ekran – 1 szt.
Typ matrycy – DLP, jasność [ANSI lumen]: 3000, współczynnik kontrastu: 10000:1

– lub inne tożsame

 • Głośnik przenośny- 1 szt.
Moc [W]: 80, zgodność z urządzeniami: urządzenia ze złączem 3.5 mm, urządzenia z Bluetooth, zasilanie: Sieciowe

– lub inne tożsame

 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad
i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

 

Jeżeli w treści zapytania ofertowego wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy, Projektu  „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 • Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Przedmiot niniejszego zapytania musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 r.
 2. Umowa zostanie podpisana w terminie 7 dni od powiadomienia Dostawcy o wyborze jego oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 • Cena – waga 100 %

 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru

 

cena brutto najniższa spośród badanych ofert

       ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________  x  100

                                                                   cena brutto badanej oferty  

        (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

 

 1. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres e-mail: aktywatorbiznesu24@gmail.com lub złożyć pod adresem: Aktywator Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 26/14, 37-700 Przemyśl  (osobiście, pocztą lub kurierem), w terminie do dnia 23 października 2018 roku do godziny 10.00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. 6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie.
 2. Oferta musi być kompletna, sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
 3. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
 5. Ofertę należy sporządzić ze wskazaniem oczekiwanej ceny netto oraz brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta.
 8. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 9. Oferta powinna zawierać specyfikacje techniczne oferowanego pojazdu.
 10. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego) oraz podpisaną klauzulę informacyjną z art. 13 RODO (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).
 11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
 12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 13. W ofercie należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres elektroniczny.
 14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
 16. Oferta musi zawierać nazwę, adres i dane kontaktowe oraz adres email Wykonawcy.
 17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto oferty:

– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

– złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym

– które, zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

 

 1. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

 1.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty mailowej. Dostawcy proszeni są o podanie w ofercie adresu email.

 

 1. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia – nr telefonu, adres e-mail, itp.):

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać u Magdalena Drożdż pod adresem e-mail: aktywatorbiznesu24@gmail.com bądź pod numerem telefonu: 500 851 891

 

………….………………………………………………….

(pieczęć podmiotu, podpisy osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu)

Zapytanie ofertowe 2 – ogłoszenie wyników

 

SOCIALICON